Avtalsvillkor Svekraft AB 

 1. Vid signering av avtalet ger Kund fullmakt för Svekraft AB, eller den Svekraft AB förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får Svekraft AB fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Vid tecknande av detta avtal ger jag Svekraft AB en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal. Avtalstid avtalas på elavtalet och uppsägningstiden står under villkor för avtalsformer nedan. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Tillsvidare avtal företag med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Tillsvidare avtal privat vilket är ett tillsvidare avtal med 0 månads uppsägning.
 2. Kund förbinder sig att köpa el från Svekraft AB till överenskommet pris under avtalsperioden.
 3. Avtalet mellan Kund och Svekraft AB består av Elavtal inklusive Svekraft ABs avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K (https://www.energimarknadsbyran.se/media/1135/el-2012-k-rev-2.pdf) respektive EL2012N. I den mån skiljaktigheter förekommer skall elavtalet inklusive Svekraft ABs avtalsvillkor äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Information om konsumenters rättigheter finns längst ner i dessa villkor. I punkt 19 finns information enligt 11 kap §13.
 4. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Svekraft AB för att vara gällande.
 5. Svekraft AB kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras. 
 6. Svekraft AB tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. En privatkund kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14 kalenderdagar, dock tidigast från den dag då Kund fått föreskriven information om sin ångerrätt, muntlig som skriftlig. För ånger och uppsägning önskar vi att ni kontaktar Svekraft AB via telefon, brev eller e-post. Här kan ni även be om vårt standardformulär gällande ånger. En företagskund som ingår avtal med Svekraft AB har ingen ångerrätt.
 7. Vid inflytt på helt ny adress behöver Svekraft AB erhålla uppgifterna minst 7 dagar innan önskad leveransstart. Senaste startdatum för nytecknat elavtal är 12 månader från tecknandets datum.
 8. Avtalsperioden framgår av Elavtal. Svekraft AB ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantör ansvarar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytavgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.
 9. Svekraft AB äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan Svekraft ABs i förväg lämnade skriftliga medgivande.

10.1. Svekraft AB har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger Svekraft AB rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. Vid volymavvikelser mot angiven årsvolym äger Svekraft AB rätten att debitera eventuella mellanskillnader. Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. För företag tillkommer utöver avtalat avtalspris Svenska Kraftnäts avgifter. Dessa avgifter kan variera över tid och Svekraft AB äger rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. Posten på fakturan heter SvK avgift.  

10.2. När kund har valt tilläggsprodukten ”Förnybar el” är det 100% förnybar energi vilket innebär 100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart, 0% kärnkraft och 0% fossilt. Denna tjänst och produkt kan när som helst sägas upp om man kontaktar kundservice.  

10.3. Svekraft AB standard energimix inköp: Den nordiska residualmixen för 2022 består av 13,67 procent förnybart producerad el, 22,39 procent kärnkraftsproducerad el och 63,94 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 467,62 g/CO2 per kWh. 

 1. Svekraft AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Svekraft AB. Svekraft ABs totala ansvar är begränsat till 5 000 kronor inkl moms för varje enskilt fall. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från Svekraft AB. Vid konkurs eller om Svekraft AB slutar leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.
 2. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till ett Tillsvidare avtal Privat eller Företag vilket är ett tillsvidare avtal med 0 månads uppsägningstid för privatkunder och 12 månaders uppsägningstid för företag. Svekraft AB kräver en separat uppsägning på elhandlarens elavtal för att avtalet ska vara uppsagt på ett korrekt sätt. Om en fullmakt överlåtes till ett elhandelsbolag och ska användas med syftet att säga upp ett elavtal så krävs en skriftlig fullmakt. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. För konsumenter föredrar vi för konsumentens säkerhet att en skriftlig uppsägning inkommer. Dock går det även att ringa eller e-posta in uppsägningen. För företag såsom AB, HB, KB och enskilda bolag måste en skriftlig uppsägning skickas in med signatur från företagets firmatecknare vilket skall vara den person som står på avtalet och som tecknat avtalet. Detta skickas in via brev till Svekraft ABs adress. Svekraft AB godkänner inga uppsägningar från företag som är muntliga eller utan signatur från firmatecknare.
 3. Kontakta Svekraft AB vid utflytt. Vid utflytt medföljer inte Kunds befintliga elavtal.
 4. Betalningen för Svekraft ABs fakturor skall vara Svekraft AB tillhanda senast på förfallodatumet på fakturan. Betalningstiden är ca 20 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. Svekraft ABs påminnelse / förseningsavgifter är till privatpersoner 60 kronor per faktura och för företag 450 kronor per faktura. Det som räknas som företag är enskilt bolag (med privatpersons personnummer), HB, AB, KB samt föreningar. För påminnelser / förseningsavgifter utgår ingen moms. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Ränta tas ut från förfallodagen på fakturan. Om Kunden försummar sina skyldigheter gällande betalning utgör det ett väsentligt avtalsbrott. Om Kund inte fullföljer betalning av fakturor enligt avtalsvillkoren har Svekraft AB rätt att häva Kundens avtal med omedelbar verkan enligt § 12.3 Hävning i Avtalslagen.

15.1. Förklaring gällande de rörliga prisavtalen:
Rörligt elpris, Rörligt elpris bytesrätt innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Det rörliga elpriset varierar timme för timme och månad för månad och Svekraft ABs rörliga elpriser utgörs bland annat av den nordiska elbörsens elpris sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde. Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga priset som Svekraft AB har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Elpriset består av Svekraft ABs kostnader för inköp av el och elcertifikat, Svekraft ABs kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat, Svekraft ABs påslag i öre/kWh och eventuell förbrukningsbaserad årsavgift och är inte Nord Pools spot pris. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. För anläggningar med timavräknad förbrukning avser Svekraft ABs kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning med tillägg för balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. För övriga anläggningar avser Svekraft ABs kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Svekraft ABs anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft. Per 20170529 är volymavgiften 0,04 EUR / MWh mot NordPool Spot och 0,434 EUR / MWh mot Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts balanskraftsavgift är på 0,49 EUR / MWh och Effektreservsavgiften är 4 kr / MWh under vardagar 06-22 i perioden 16 nov – 15 mars. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Svekraft AB som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt. 

15.2. Villkor för avtalsformer:
Här specificeras bindningstider, uppsägningstider och villkor. 

Fast elpris:
Elpris och fast avgift är oförändrade under avtalstiden. Bindningstiden avtalas vid tecknandet av elavtalet. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Uppsägningstiden för privatkund är 0 månad. Företagskunder har som standard 12 månaders uppsägningstid, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid avtal med 3, 6 och 9 månaders bindningstid är det endast 1 månads uppsägningstid för företagskunder och vid 12 månaders bindningstid är det 6 månaders uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Tillsvidare avtal Företag avtal med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Tillsvidare avtal Privat vilket är tillsvidare avtal med 0 månads uppsägning. 

Mixpris: 

Mixpris är ett avtal där 50 procent av förbrukningen faktureras på ett fastpris avtal och 50 procent på ett rörligt elpris avtal. Se under vardera kapitel för förklaringar av prisavtalen. Månadsavgift och övriga avgifter bestäms via kundens tecknade elavtal, likaså uppsägningstid och bindningstid.  

 

Rörligt elpris, Rörligt elpris bytesrätt:
Läs mer specificerat om rörligt pris under §15.1. Ordinarie fast månadsavgift, om det inte är en annan summa avtalat i det tecknade elavtalet med Kund, är 49 kronor inkl moms per månad för privatkunder och 99 kronor exkl moms per månad för företagskunder. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. De rörliga avtalen tecknas med 0 månaders bindningstid och 0 månads uppsägningstid för privatkunder och 6 månaders uppsägningstid för företagskunder. Villkoren för rörliga avtal utan bindning gäller endast i 12 månader och efter den perioden går avtalet över till ett Tillsvidare avtal, tillsvidare pris. Se våra avtalsvillkor för vårt Tillsvidare avtal Privat och Företag. Rabatten på rörliga avtal gäller endast i 12 månader och endast för nya kunder.
Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Tillsvidare avtal Företag med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Tillsvidare avtal Privat vilket är tillsvidare avtal med 0 månads uppsägning. 

Rörligt timmätt elpris, rörligt web timmätt:
Rörligt pris med timavräkning innebär att kunden har timmätning och timavräkning där deras elnätsbolag skickar vidare avläsningarna till Svekraft AB. Fakturering sker månadsvis i efterskott och beräknas enligt Nord pools spotpris timme för timme. Det är exklusive det avtalade påslag, den månadsavgift, elcertifikat, statliga avgifter och/eller tillvalsprodukten Förnybar El som kunden avtalat med Svekraft AB. Momsen är 25%. Ordinarie fast månadsavgift, om det inte är en annan summa avtalat i det tecknade elavtalet med Kund, är 49 kronor inkl moms per månad för privatkunder och 99 kronor exkl moms per månad för företagskunder. De rörliga avtalen tecknas med 0 månaders bindningstid och 0 månads uppsägningstid för privatkunder och 6 månaders uppsägningstid för företagskunder. Villkoren för rörliga avtal utan bindning gäller endast i 12 månader och efter den perioden går avtalet över till ett Tillsvidare avtal Privat och Företag, tillsvidare avtal. Se våra avtalsvillkor för vårt Tillsvidare avtal. Rabatten på rörliga avtal gäller endast i 12 månader och endast för nya kunder.
Om ingen uppsägning sker av företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Kunden automatiskt över på Tillsvidare avtal Företag med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Tillsvidare avtal Privat vilket är tillsvidare avtal med 0 månads uppsägning. 

Förvaltning (rörligt elpris), Smart förvaltning (timmätt, månadsmätt, rörligt elpris) och Spot förvaltning (månadsmätt): 

Se under vardera kapitel för förklaringar av prisavtalen. Förvaltningsavtalen innehåller ett förvaltningsresultat som baseras på att Svekraft AB kontinuerligt köper in och försöker prissäkra el utifrån situationen på elmarknaden. Detta resultat kan variera från månad till månad men även helt utebli då marknaden är extremt osäker. 

Tillsvidare avtal Privat, Tillsvidare avtal Företag:
Elpriset består av Svekraft ABs kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, Svekraft ABs påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Avtalet är ett rörligt tillsvidare avtal där elpriset varierar månad till månad och där priset sätts olika varje månad. Avtalet är inget fastpris eller rörligt pris avtal utan ett tillsvidareavtal. Tillsvidare avtal är ett rörligt elprisavtal, med en fast avgift på 55 kronor inkl moms i månadsavgift för privatkunder, 99 kronor exkl moms för företagskunder. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Uppsägningstiden för privatkund är 0 månad och för företagskunder är det 12 månaders uppsägningstid. 

Mikroproduktionsavtal:
Svekraft ABs avtalsvillkor vid köp av mikroproduktion från enskilda konsumenter och företag (producent) tecknas separat. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med detta avtal. Om inget avtal tecknas kommer kunden att erhålla en ersättning per kWh som är ett rörligt pris med timavräkning, minus balanskostnad, avgifter från Svenska Kraftnät (SvK) och hanteringskostnad för elbolaget. En fast månadsavgift tillkommer per anläggning. Tills vidare är den 20 kr inkl moms.

 1. Faktureringsprincipen som används i Svekraft ABs avtalsformer för Privatkunder och Företagskunder är efterskottsbetalning. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer Svekraft AB att fakturera en uppskattad förbrukning enligt 8 kap 15 § i ellagen. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. Svekraft AB har som huvudprincip rätt att efterdebitera Kunden för el som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden för krav mot Privatkund är enligt lag 3 år och mot Företagskund 10 år (2 § preskriptionslagen). Eventuella anmärkningar på fakturan ska göras inom 8 dagar från förfallodatumet till Svekraft AB.

17.1. Brytavgifter:
Utifall att ett startdatum sätts i detta avtal kommer avtalet sättas i gång av Svekraft AB på valt datum. Kund ansvarar för eventuella straff/bryt-avgifter från andra elbolag. Om Kund bryter avtalet i förtid har Svekraft AB rätt att följa branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/regler-och-beslut/allmanna-avtalsvillkor/ respektive EL2012N och har rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som Svekraft AB pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster B2B samt ersättning per kWh. En hanteringsavgift på 49kr inkl moms läggs på samtliga brytavgifter. 

17.2. För privatpersoner räknas den direkta förlusten utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster samt ersättning med 15 öre inkl moms per kWh. Svekraft AB räknar ut en debitering per kWh inkl moms under återstående avtalstid för beräknad förbrukningsförlust. Utöver detta skall de direkta kostnader, avgifter, interna kostnader, externa kostnader och kundförlustersättning som detta avtalsbrott innebär för oss som elhandelsbolag läggas på själva brytavgiften. För privatpersoner är lägsta summan för brytavgift 990 kronor inkl moms per anläggning. 

17.3. Ersättning från företag är 15 öre inkl moms per kWh under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter och extra tilläggstjänster B2B beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning för ett företag är 23 000 kronor inkl moms vid brutet avtal per anläggning. Utifall årsförbrukning ej kan ges från företag, ges en generell brytavgift om 23 000 kronor inkl moms till företagskunder per anläggning. Vid övriga avslut innan kontraktslut äger Svekraft AB rätt att slutfakturera de kvarvarande månadsavgifterna samt beräknad förbrukning som är överenskommet under kontraktsperioden. 

 1. 18. Frånkoppling:
  Frånkoppling får ske om privatkunden, företagskunden eller organisationen försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Innan frånkoppling sker ska kunden uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och underrättas om att frånkoppling annars kan ske. Om avtalsbrottet består i att kunden försummat att betala för överföring av el gäller att kunden sedan tiden för rättelse gått ut ska uppmanas att betala inom 21 dagar (gäller privatkunder) och 15 dagar (gäller företagskunder) från det att denne har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att frånkoppling annars kan ske. Frånkoppling får även ske när kunden åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget överför till kunden åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden. Återinkoppling sker först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Kostnaden för frånkoppling och återinkoppling ska debiteras kunden. Även en hanteringskostnad på 500 kr inkl moms läggs på denna faktura.
 2. 19. Information enligt Ellagen, 11 kap 13 §:
  Svekraft AB, 556774-5707, 010 10 10 700, www.svekraft.com
  2. Svekraft ABs åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enligt tecknat avtal. Pris och period står i avtalet och även i avtalsvillkoren. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor.
  3. Datum för avtalets tecknande återfinns på det tecknade avtalet med Kund och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från tecknandets datum. Exakt datum står i textboxen ”Mitt uppstartsdatum” på ordersidan.
  4. Priser för samtliga produkter finns www.svekraft.com/elavtal/
  5. Villkoren för fakturering är varje månad i efterskott och betalningstid är minst 20 dagar.
  6-8. Uppsägningstiden utläses vid varje enskilt avtal. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Tillsvidare avtal Företag med en uppsägningstid på 12 månader, vilket är ett tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Tillsvidare avtal Privat vilket är tillsvidare avtal med 0 månads uppsägning.
  9. Se § 17 i Svekraft ABs villkor för brytavgifter.
  10. Om Svekraft AB inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet äger kunden rätt till en ersättning om högst 5 000 kronor inkl moms.
  11. Information enligt Ellagen, 11 kap 18 §, Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om:
  11.1. Konsumenternas rättigheter:
  Kunden ska i första hand vända sig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner på vår hemsida. Telefonnummer till vår växel är 010 10 10 700.
  11.2. Hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål:
  Reklamation, skadestånd och klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 010 10 10 700. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.
  11.3. och 11.4. Vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler:
  Extern rådgivning och tvistlösning: Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning. Kommunala konsumentvägledare: http://www.konsumentverket.se/for-konsument/. I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter. Energimarknadsinspektionen: www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat. Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Oberoende användarrådgivning där du kan få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se. Svekraft AB: Ring, skicka e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun. 

20. Avtalsvillkoren kan även skickas med post, e-post och sms om kunden önskar. Kan även uthämtas från Svekraft ABs kontor. Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagande har härmed Svekraft AB fullföljt och bekräftas av kund när avtalet godkänns.  

 1. 21. På detta avtal och villkor ska svensk lag tillämpas. Svekraft AB förbehåller sig rätten att uppdatera dessa avtalsvillkor. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol och med Malmö tingsrätt som första instans. 

22. Information om behandling av personuppgifter Svekraft AB – GDPR:
Svekraft AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte av elavtal, kunna hantera din anläggning i vårt system, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”, administrera olika kommunikations – och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och föra statistisk, kundundersökningar och analysändamål samt för samfaktura med elnätsfakturor. Svekraft AB har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Svekraft AB inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter Svekraft AB behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Svekraft AB, Box 126, 246 22 Löddeköpinge. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 010 10 10 700 eller e-post kundservice@svekraft.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.