Mikroproduktionsavtal från Svekraft

    Jag vill idag med dagens datum teckna detta avtalet: Svekraft AB:s avtalsvillkor vid köp av mikroproduktion från enskilda konsumenter och företag (producent) 1. Avtalets omfattning 1.1 Avtalet mellan Svekraft AB och Säljaren består av, i förekommande fall, följande delar som vid inbördes motstridigheter gäller i följande ordning; 1) avtals/beställningsbekräftelse (elektroniskt eller via papper), Svekraft ABs särskilda avtalsvillkor vid köp av mikroproduktion från privatpersoner, 2) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument (EL 2012 K rev) utarbetat av branschorganisationen Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket (tillsammans benämns delarna ”avtalet”). 1.2 Avtalet omfattar Svekraft ABs köp av överskottsproducerad elproduktion av förnybara energikällor (överskottsproduktion) från privatpersoner eller företag som har installerat en elproduktionsanläggning i första hand för eget bruk (Säljare). Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring om max 63 A och som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW. Avtalet omfattar endast Säljare vars årliga överskottsproduktion understiger Säljarens årliga elkonsumtion på samma anläggningsadress. 2. Avtalets ingående och giltighet Avtalet är bindande för båda parter från den dag Svekraft AB bekräftat avtalet, vilket sker genom att Säljaren tillsänds en avtalsbekräftelse (elektroniskt eller via papper). Avtalet gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel. Svekraft ABs köp av överskottsproduktion enligt avtalet påbörjas normalt från det datum som Parterna kommit överens om, dock under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. 3. Säljarens åtaganden Säljaren förbinder sig att till Svekraft AB försälja och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig att under avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med Svekraft AB avseende Säljarens hela förbrukningsbehov, utöver egenproduktionen, av el på den anläggningsadress där överskottsproduktionen matas in. Säljaren åtar sig att teckna ett separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät säljaren är ansluten till och ansvarar också för samtliga kostnader som är hänförliga till detta. 4. Svekraft AB:s åtaganden Svekraft AB förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens hela överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Svekraft AB svarar för att anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att Svekraft AB ska börja köpa och motta Säljarens överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt. 5. Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Svekraft AB kommer alltid behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Svekraft AB hanterar de personuppgifter som behövs för att fullgöra avtalet eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan förordning. 6. Mätning av säljarens inmatning samt ersättning Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion utförs och rapporteras av det elnätsföretag som Säljaren är ansluten till. Svekraft AB ersätter endast Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till Svekraft AB. Svekraft AB betalar ut en ersättning till Säljaren per inmatad kWh som framgår av avtalsbekräftelsen. Svekraft AB äger rätt att utan föregående information till Kund justera avdraget/påslaget i ersättningen motsvarande kostnader för balanskostnad samt avgift från Svenska Kraftnät (SvK). 7. Skatter och avgifter Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som kan hänföras till försäljningen av överskotts-produktionen. 8. Fakturering och betalningsvillkor Svekraft ABs köp av överskottsproduktionen kommer att faktureras månadsvis efterskottsvis baserat på inrapporterad mätdata från nätägare. En fast månadsavgift tillkommer per anläggning. Tills vidare är den 20 kr inkl moms. Om Säljaren är momsregistrerad kommer Svekraft AB att ordna självfakturering av överskottsproduktionen med moms. Om Säljaren inte har meddelat Svekraft AB om momsregistrering kommer självfaktureringen vara utan moms. Om Säljaren upphör att vara momsregistrerad är Säljaren skyldig att meddela detta till Svekraft AB för att självfaktureringen ska bli korrekt. 9. Avtalsöverlåtelse Svekraft AB äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet på annan. Säljaren har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet efter skriftligt godkännande från Svekraft AB. 10. Villkorsändring Svekraft AB har rätt att justera den ersättning som utbetalas till Säljaren i enlighet med punkt 6 samt ändra dessa avtalsvillkor under förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna minst två månader i förväg. 11. Force majeure Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. 12. Förtida upphörande Avtalet grundar sig på de uppgifter som Säljaren skriftligen eller på annat sätt lämnat till Svekraft AB. För det fall Säljaren lämnat oriktiga uppgifter i samband med avtalets ingående, eller för det fall förhållanden ändras utan föregående meddelande till Svekraft AB som medför en överträdelse av avtalet har Svekraft AB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet samt av Säljaren utkräva ersättning för all ekonomisk skada som Svekraft AB orsakats därav. Detta gäller oaktat om Säljaren är ovetande om de omständigheter som ligger till grund för överträdelsen av avtalet. 13. Ersättning till kund Svekraft AB förbinder sig att köpa kundens överskott av producerad energi. Svekraft AB ersätter kunden för erhållet överskott (volym i kWh) som utbetalas till kundens bankkonto på den erhållna fakturans förfallodag. Ersättningen per kWh är ett rörligt pris med timavräkning, minus balanskostnad samt avgift från Svenska Kraftnät (SvK). Rörligt pris med timavräkning innebär att kunden har timmätning och timavräkning som beräknas enligt Nordpools spotpris timme för timme.